สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ OTOP และ กลุ่ม SMEs

0
228

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษา
ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ OTOP และ กลุ่ม SMEs
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัย และชัยนาท
เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
#เคียร์ทุกประเด็นในข้อมูลเชิงลึกจากทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและปรับกระบวนทัศน์การดำเนินธุรกิจ”
– การอภิปราย “การสร้างและพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจและแหล่งทุน”
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน”
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “Digital Marketing”
##คัดเลือกรอบแรก วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องพระบาง และห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
###คัดเลือกรอบสอง วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์