สิงห์บุรี / ร่วมทำกิจกรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
172

สิงห์บุรี / ร่วมทำกิจกรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561นาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และกวาดพื้น เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณ อบต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง ให้มีความสะอาด ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณคันคลองชลประทาน หน้า อบต.เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นาย วิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภอท่าช้าง ส่วนราชการ อบต.วิหารขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ซึ่ง ผวจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบสุข รวมถึงประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา “ นี้ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการแสดงพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัด สิงห์บุรีตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน คนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไป

ขอขอบคุณภาพ
ต้น ดอนเช้า (ปชส.สิงห์บุรี)

ข่าว /กรรณิการ์ บุญหลง
หัวหน้าข่าวสิงห์บุรี
คมชัด AEC TV Online