จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โครงการไทยนิยมยั่งยืน

0
45

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันนี้ ( 11 ก.ค.61 ) ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของจังหวัดจันทบุรี ในประเด็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโครงการไทยนิยมยั่งยืน และเรื่องร้องเรียนของจังหวัด ผลการดำเนินงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัด พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 / 2561ที่มีวาระการประชุม หลายเรื่อง อาทิ การแจ้งส่วนราชการเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภารกิจงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การสอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงายผลการพิจารณาจัดจ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รายงานการประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยงาน “ จันทบุรีเจมส์แอนด์จิวแวลรี่แฟร์ 2018 ” เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก