จิตรอาสา อ.คลองใหญ่ ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่รอบวัดคลองใหญ่

0
84

จิตรอาสา อ.คลองใหญ่ ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่รอบวัดคลองใหญ่

เวลา 09.30 น.(11 ก.ค. 61) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ จิตอาสาสมัคร สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้านในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบวัดคลองใหญ่ พร้อมเตรียมโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ร่วมพลังกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่วัดโดยรอบ หลังอำเภอคลองใหญ่ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดตราด
****** นางรัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์ หัวหน้าสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยโรงพยาบาลคลองใหญ่ จิตอาสา สาธารณสุข อสม.เทศบาลตําบลคลองใหญ่ ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 บ้านเขาวงค์ กว่า 80 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณรอบๆวัดคลองใหญ่ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่อาศัยของยุงลาย ภายใต้โครงการจิตอาสา ” เราทําความดีด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงห่วงใย และทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดโครงการจิตอาสา ” เราทําความดีด้วยหัวใจ” ออกปฎิบัติงานกันอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสา หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ช่วยกันทําความสะอาด เก็บขยะ ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บนํ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด เพื่อให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่ปลอดเชื้อโรคไข้เลือดออก
****** เนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่มีฝนตกชุกแถบทุกวัน จึงทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดหนักในพื้นที่ 3 ตําบลในอําเภอคลองใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดตราด จากการสอบถามขัอมูลเบื้องต้นจากสาธารณสุขในช่วงนี้ว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จํานวนกว่า 80 รายแล้ว จึงได้เร่งรีบช่วยกันควํ่าแหล่งนํ้าที่ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และควํ่าตุ่มนํ้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช้ และจากการสังเกตการณ์ทําให้เห็นว่าประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและให้ความร่วมมือที่จะป้องกันโรคไข้เลือดออกให้หมดไปในพื้นที่

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก