หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย เปิดค่ายปฎิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ปี 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0
59

หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย เปิดค่ายปฎิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ปี 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 11 ก.ค. 61 ที่ศาลาหลวงพ่อพระใส วันโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปฎิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ปี 2561 โดยมี นายคมศักด์ เอียสกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้
เนื่องจากในปัจจุบันกรมสุขภาพจิต ระบุว่าคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่า 1.5 ล้านคน ในวัยทำงาน 62 % วัยชรา อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปกว่า 62.5% หรือร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุ เคยมีอาการซึมเศร้าที่รุนแรงอย่า
น้อยหนึ่งครั้ง ที่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวัน มีแนวโน้มอัตราการป่วยของผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองคายได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวของผู้สูงอายุ ว่าควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จึงได้จัดโครงการค่ายปฎิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองคาย ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ด้วยการฟังธรรมะ นั่งสมาธิและปฎิบัติธรรม น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำกิจกรรมร่วมกัน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน 1 คืน ( 11- 12 ก.ค.) มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองคาย เข้าร่วม 150 คน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย และ พระมหา ดร.วิชิต อตุลเวโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) เป็นวิทยากรบรรยาย
ฤาษีลภ/มนเดช ทีมข่าวจังหวัดหนองคาย