พิษณุโลก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

0
105

พิษณุโลก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 คุณภัทราวดี พละศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด ในเขตอำเภอเมือง,อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รวม 9 วัด ได้แก่ วัดกระบังมังคลาราม,วัดหอกลอง,วัดหนองหม้อแกง,วัดคลองแคตะวันตก, วัดคลองแคตะวันออก, วัดโปร่งนก, วัดมะขามสูง, วัดทองหลาง และ วัดไผ่ค่อมวัฒนาราม เพื่อให้วัดที่เป็นสถาน ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธ ได้มีความสะอาด เรียบร้อย เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้คงอยู่ สวยงาม สงบ และเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนสืบต่อไป ในส่วนของวัดกระบังมังคลาราม ได้มีโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โดยได้มีจัดการเรียนการสอนนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ประกอบกับผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง มีรายได้น้อย ตำรวจภูธรภาค 6 ได้เล็งเห็นคุณค่าของบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นอนาคตที่ดีของชาติ รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจ ปลูกจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบกระเป๋านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม รวม 240 คน เพื่อใช้ในการใส่หนังสือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรียน ต่อไป ปรีชา นุตจัรส ราย งาน