มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดนครสวรรค์

0
124

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จังหวัดนครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พระครูนิวิฐศีลขันธ์,ผู้ช่วยศาสตรจารย์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครสวรรค์ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมให้แก่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น “โดยได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการในการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู้คุณธรรมให้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล และร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาผู้นำท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาความรู้ให้กับผู้นำท้องถิ่นโดยได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษาละ 60 ทุน, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษาละ 60 ทุน, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษาละ 60 ทุน และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษาละ 60 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด