การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล 5” จังหวัดปทุมธานี

0
104

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล 5” จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ (14 ก.ย.61) เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ปฏิบัติหน้าที่แทน พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการโครงการฯ พระเดชพระคุณพระพรหมกวี ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ
“หมู่บ้านรักษาศีล 5” และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดปทุมธานี โดยมี พระเทพรัตนสุธี (เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี) ถวายสักการะประธานกรรมการ ฯ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายการต้อนรับ

ด้วยจังหวัดปทุมธานี มีประชากรทั้งสิ้น 1,129,115 คน สภาพสังคมมีความหลากหลาย เช่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คนในสังคมอยู่แบบสังคมเมือง มีการแข่งขันสูง ค่าครองชีพสูง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพสังคมโดยรวม ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่นกัน การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
และการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีดำริที่จะใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาสังคม เพื่อให้เกิด ความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี โดยทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จนโครงการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และการดำเนินการโครงการฯ นั้น โดยกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม และประเมินผล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกลไก
ในการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับ
2. พัฒนาบุคลากรและชุมชน ในการสนับสนุนการเผยแผ่หลักศีล 5 อย่างพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเผยแผ่ศีล 5 ด้วยรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5
และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
สำหรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในครั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีชุมชนต้นแบบ ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการฯ ตามแนวทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนวัดเขียนเขต ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเขียนเขต หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 267 ครัวเรือน และชุมชนโสมนัส ตั้งอยู่ หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 350 ครัวเรือน การมาตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ของคณะ กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในวันนี้ นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างพลังหนุนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศรีสุภา…รายงาน