สิงห์บุรี / ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

0
472

สิงห์บุรี / ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ลานหน้าห้างไชยแสงซูเปอร์สโตร์ใกล้สี่แยกวีรชน จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วย นายศุภผล  กองแดง  พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี   หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  รัฐวิสาหกิจ เอกชน พ่อค้าประชาชน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และ คุณสุนีย์ ตรีชัยรัศมี คุณเทียนชัย ตรีชัยรัศมี เจ้าของห้างไชยแสงซูเปอร์สโตร์ ได้ร่วมเปิดงานฯ ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมย่อยกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 (รวม 5 วัน) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ห้างไชยแสงซูเปอร์สโตร์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความแข็งแรง เชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในแนวคิดพัฒนา OTOP ด้วยนวัตกรรม สร้างสรรค์เสน่ห์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชุมชน ให้มีคุณค่า เพิ่มมูลค่า ผสานวิถีชีวิตชุมชน สร้างตลาดใหม่ในชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปตามนโยบาลของรัฐบาลได้ในที่สุด

ภาพ / ข่าว
กรรณิการ์ บุญหลง
หัวหน้าข่าวสิงห์บุรี
คมชัด AEC TV Online