นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล งานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

0
67

วันนี้ (7 พ.ย.61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล งานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวังติดตามประเมินผล บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย