“สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว! “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” !!

0
190

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว! “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” !!

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร และร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวัง ดุสิต และสนามเสือป่า นั้น

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการคณะทำงานรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร และเป็นหัวหน้าคณะทำงานการจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย เป็นประธานการประชุมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโท ปิยะฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้นำเอาข้อสั่งการของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้มีการนำเอาผลสรุปการจัดงานในครั้งที่แล้วมาพิจารณาดูบทเรียนข้อผิดพลาด
ต่างๆ ซึ่งจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเห็นว่าแผนการจัดการทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรดีอยู่แล้ว เพียงแต่อาจต้องปรับปรุงบางส่วนให้กระชับและมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นและเชื่อมั่นว่า ในปีนี้จะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุด

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติในวันนี้ เป็นการประชุมของกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ทั้งกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ จาก ๓๗ หน่วยงาน ทั้งส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และภาคเอกชน

ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของทุกหน่วย ทั้งทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งก่อนการจัดงาน/ขณะจัดงาน/และหลังจัดงาน โดยก่อนจัดงานจะครอบคลุมทั้ง
การตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ยานพาหนะ ในการเข้าพื้นที่เตรียมงาน การจัดการจราจร ส่วนระหว่างการจัดงานก็เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการบริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและขนส่ง การบริการ
ด้านการแพทย์ ให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน การจัดสถานที่จอดรถ รวมทั้งการคัดกรองบุคคลเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ามาร่วมงาน ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และร่วมงานอย่างมีความสุขที่สุด

สำหรับในปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากจะเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรแล้ว ยังจะได้จัดสร้าง “โรงพักริมคลอง” จำลองการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ที่อาศัยน้ำเป็นเส้นทางหลักในการไปมาหาสู่ และการประกอบธุรกิจ และในปีนี้ประชาชนสามารถมารับบริการรับแจ้งเหตุได้จริง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาปฏิบัติหน้าที่ สวมใส่ชุดตำรวจย้อนยุค คอยให้บริการ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวสำคัญของกิจการตำรวจในอดีต พร้อมความบันเทิง ดนตรี การแสดงความสามารถของสุนัขตำรวจและม้าตำรวจ
รวมถึงการละเล่นต่างๆที่ประยุกต์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย!!
**************************************
#กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ !!