อบต.ช่องแคบ เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลช่องแคบ รองรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน

0
156

อบต.ช่องแคบ
เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลช่องแคบ รองรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 10.00 น
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกอบตรวมไทยพัฒนา
พร้อมด้วย นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
ปลัด อบต.ช่องแคบ ประชุมหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ปรึกษาหารือ การบริหารงานทั่วไปภายในองค์กร และ เยี่ยมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลช่องแคบ ให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวทั่วไป และเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนต่อไป
นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
ปลัดอบต.ช่องแคบ กล่าวว่า ตนเองได้รับนโยบายจาก ท่านนายกอบต.ช่องแคบและคณะผู้บริหาร ที่ มีนโยบาย จะส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ ให้เป็นที่รู้จัก กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นจึงได้สั่งการในงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกอบต. ทุกหมู่บ้านระดมความคิด ในการพัฒนาและส่งเสริม ท่องเที่ยวของหมู่บ้านตนเอง ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวด้านส่งเสริมอาชีพ เพื่อบูรณาการ ให้พื้นที่ตำบลช่องแคบซึ่งมีศักยภาพ และธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นดีอยู่แล้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ครบวงจรในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติแบบยั่งยืน

ภาพ/ข่าว/ชวลิต
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน