ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ที่วัดจันทนาราม บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก

0
129

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ที่วัดจันทนาราม บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก
ค่ำวานนี้ ( 22 พ.ย.61 ) ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสอง หรือวันลอยกระทง ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติมา ที่วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมพิธีลอยกระทง ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว ชุมชนและสังคมได้มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี โดยปีนี้งานประเพณีลอยกระทงที่วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเป็นปีที่ 99 มีกิจกรรมรวม 3 วัน เน้นความเรียบง่าย รักษา สืบทอด ประเพณีอันดีงามถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่สืบไป เปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบ ร่มเย็น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานลอยกระทงร่วมงานประเพณีอันดีงามของไทยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว งดการเล่นประทัด พลุไฟ และดอกไม้เพลิงที่มีอันตรายและไม่ได้อยู่ในการควบคุมของกฎหมาย การขับขี่รถไม่ประมาท ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเทศกาลที่มีการจราจรหนาแน่น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก