@นครสวรรค์ แง๊ะ.. ทีมงาน พช.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมลุย ช่วยเหลือและ สนับสนุน ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาล จปฐ. 62

0
126

@นครสวรรค์ แง๊ะ.. ทีมงาน พช.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมลุย ช่วยเหลือและ สนับสนุน ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาล จปฐ. 62
# 7 ธันวาคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมสร้างความเข้าใจทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง สร้างควาน่าเขื่อถือ และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก กลุ่มเป้าหมายคือ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จำนวน 15 อำเภอ รวม 31 คน ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์