กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ศดธ.อ.เมืองน่าน, สภ.เมืองน่าน, อบต.สะเนียน และ จิตอาสา ต.สะเนียน จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรบ้านห้วยเฮือ หมู่ 11 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

0
76

เมื่อ 6 ธ.ค. 61 เวลา 1900 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ศดธ.อ.เมืองน่าน, สภ.เมืองน่าน, อบต.สะเนียน และ
จิตอาสา ต.สะเนียน จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรบ้านห้วยเฮือ หมู่ 11 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ณ หอประชุมบ้านห้วยเฮือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ซึ่งสรุปปัญหาความต้องการได้ดังนี้
1. ราษฎรมีความเดือดร้อนการสัญจรภายในหมู่บ้านต้องการ ถนน คสล. เข้าสู่หมู่บ้าน
2. ราษฎรต้องการให้มีรถเก็บขยะจาก อบต.สะเนียน เข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้าน
3. ราษฎรต้องการกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทำกิน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เขตป่าสงวนแห่งชาติ
จากนั้น ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่จึงนำปัญหาและความต้องการของราษฎรเข้าสู่ ศดธ.อ.เมืองน่าน และเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี