ึพลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

0
157

ึพลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
กองทัพภาคที่ ๓ ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนั้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขอพระราชทานพันธุ์ปลา กองทัพภาคที่ ๓ ได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาหมอชุมพร ปลาสลิด และปลาช่อน ปัจจุบันดำเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา
ได้ลูกปลานิลจิตรลดาที่มีขนาดเหมาะสม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ตัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๗๐ ราย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานพันธุ์ปลา และขอให้ประชาชนที่รับพระราชทานพันธุ์ปลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำไปเลี้ยงให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน
ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ปรีชา นุตจรัส ราย งาน