อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก

0
127

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่าย โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดง เจตนารมณ์ของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ปรีชา นุตจรัส ราย งาน