จังหวัดตาก ร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

0
200

จังหวัดตาก ร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
วันนี้ ( 7 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมกาญจนาภิเษก1 โรงเรียนตากพิทยาคม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ““Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ โดยจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 อยู่อันดับที่ 96 จากทั้งหมด 180 ประเทศ ผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข และสะท้อนให้เห็นว่ากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน