งาน “เทศกาลแห่งแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี”

0
115

งาน “เทศกาลแห่งแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี”

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ อาคาร ททท.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายวรรธนชัย โตสวัสดิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
ร่วมกันแถลงข่าวเพือเชิญชวนมาเทียวจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลแห่งแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี” อันจะส่งผลให้จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพจะมีอัตราการเติบโตด้านจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๖๒ นี้ นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ถือเป็นนโยบายที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการ ๑๒ เมืองต้องห้าม…พลาด จากความสำเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้น ทำให้ในปี ๒๕๖๑ จนถึงปี ๒๕๖๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการท่องเที่ยวเมืองรองสู่ ๕๕ จังหวัด ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเมืองรองเป็นกลไกในการกระจายรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน
และในปี ๒๕๖๒ นี้ ภาพลักษณ์และทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรอง มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันนโยบายและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองทั้ง ๕๕ จังหวัด ผ่านโครงการ “เมืองรอง…ต้องลอง” โดยแบ่งเมืองรองเป็น ๓ ประเภทตามศักยภาพ ได้แก่ เส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง (Additional) เมืองรองศักยภาพ (Brand New) และเส้นทางเมืองรองเชื่อมเมืองรอง (Combined) จังหวัดราชบุรีนั้น ถูกจัดให้อยู่ในส่วนของ เมืองรองศักยภาพ (Brand New) จากทิศทางการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่โดดเด่นในภูมิภาคภาคกลาง
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้วางทิศทางการส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคกลาง ให้อยู่ในรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวผ่านเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ทรงคุณค่าในอดีตแบบ Premium Nostalgia…More Legacy ตามรอยมรดกแห่งสยาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลาง รวมทั้งได้สร้างสรรค์ Content เรื่องอาหารการกิน และชุมชน สื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการจัดงานของจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้
ในงาน “เทศกาลแห่งแสงไฟ และสื่อประสมจังหวัดราชบุรี” ที่จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น นับได้ว่าช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสเที่ยวชมงาน “เทศกาลแห่งแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี” พร้อมชมการแสดง Light & Sound ชุด “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒