ทีโอที จัดอบรม ” การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ “

0
99

ทีโอที จัดอบรม ” การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ”
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ” การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิตจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นางสมศรี เพิงผา
คลังจังหวัดนครสวรรค์ นางชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด และ นายวีระชัย ไกรสัย โทรศัพท์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เน็ตอาสาประชารัฐสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ ให้รู้ถึงบทบาท ภารกิจ และความสำคัญของเน็ตอาสาประชารัฐ การดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานรัฐและเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐสามารถแจ้งเหตุขัดข้อง ปัญหาการใช้งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสนอความต้องการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลชุมชนเพื่อสร้างตัวตนของหมู่บ้านในโลกดิจิทัล นอกจากนี้เน็ตอาสาประชารัฐจะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ
โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการขยายโครงการข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคคลุมทั่วประเทศ หรือ ” เน็ตประชารัฐ ” จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นตัวติดตั้งสายใยแก้ว ติดตั้ง ” เน็ตประชารัฐ ” จำนวน 611 หมู่บ้าน ทั่วจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการจัดอบรมที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครสวรรค์