ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงศักยภาพกล้าแสดงออก

0
137

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงศักยภาพกล้าแสดงออก
วันนี้ ( 11 ม.ค. 62 ) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ “ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นักเรียนพิการ ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู รวมจำนวน 250 คน กิจกรรมมีการแสดงบนเวที การเล่นเกม แจกของขวัญของรางวัลต่างๆ และการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มและของขวัญของรางวัล
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ นอกจากนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน