CoBRA GolD 2019 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมทหารกองทัพไทย มิตรประเทศ เข้าฝึกคอบร้าโกลด์ ลงพื้นที่เร่งก่อสร้างอาคารให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก นครสวรรค์ ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว

0
105

CoBRA GolD 2019 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมทหารกองทัพไทย มิตรประเทศ เข้าฝึกคอบร้าโกลด์ ลงพื้นที่เร่งก่อสร้างอาคารให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก นครสวรรค์ ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว

ในห้วงวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 กองทัพภาคที่ 3 เร่งการดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) ในการฝึกร่วมผสมทางหทาร ภายใต้รหัส คอบบร้าโกลด์ 2019 กองทัพภาคที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (site 6) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ยังคงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 7.8 x 20.32 เมตร โดยมี 2562 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จัดกำลังพล จำนวน 20 นาย, กำลังพลของกองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย และจากสาธารณสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในโครงการโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดังนี้ กำลังพลทหารไทยและมิตรประเทศ ได้ ฉาบผนังภายใน, ติดตั้งระบบไฟฟ้า และดำเนินการติดตั้งหน้าต่าง, ฉาบภายนอก, ติดตั้งประตู
, ขนดินปรับพื้นที่ม ทาสีรองพื้น, ติดตั้งฝ้าเพดาน และทาสีภายใน

ส่วนด้าน โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่สร้างอาคารคอบบร้าโกลด์ 2019 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน SCA โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจาก สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ดำเนินการส่งโครงการผ่าน กองบิน 4 และเทศบาลเมืองตาคลี ประสานโรงเรียนทำโครงการเสนอเข้าไป แล้วทาง สหรัฐอเมริกา ได้คัดเลือก โรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอตาคลี เสนอชื่อ โรงเรียนวัดตาคลี และได้รับการคัดเลือกการสร้างอาคารคอบบร้าโกลด์ หลังนี้ กว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร ซึ่งเป็นอาคารที่มี กองทัพอากาศประเทศไทย จำนวน 20 นาย, กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 16 นาย และกองทัพประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 นาย รวม 3 ชาติ ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ โดยมีความคืบหน้าในส่วนของการฉาบปูนภายนอก, เดินท่อสายไฟ, บล็อกไฟ, ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ, การวางแบบทางเดินรอบอาคาร, ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ, งานไฟฟ้าภายใน , ปูพื้นกระเบื้อง, ทาสีภายนอก, ติดตั้งเชิงชาย ด้วย

ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ถือเป็นเจ้าภาพหลักในฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถระดับปฏิบัติการระดับพหุภาคีที่ซับซ้อน เช่น การสร้างเสริมเสถียรภาพทางทะเล การป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณสุขที่อุบัติใหม่ และการดำเนินการตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กินขอบเขตกว้าง โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 8,474 นาย

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน(Humanitarian Civic Assistance : HCA) เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 รวมถึงการมี ส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้วยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นตา และการบริการทางปศุสัตว์ นอกเหนือไปจากฝึกฝ่ายเสนาธิการร่วม(Staffex)และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Caifex) โดย เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนห้วงฝึกดังกล่าวจะมีส่วนล่วงหน้าของฝ่ายสหรัฐอเมริกา และฝ่ายไทยเข้าเตรียมพื้นที่ ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป