.นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอวังสะพุง ได้ออกตรวจปราบปรามการลักลอบเผาอ้อย,ใบอ้อย และเผาป่าหญ้า เพื่อลดมลพิษหมอกควันต่างๆ ซึ่งอำเภอได้มีมาตรการในการแก้ไขจากเบาไปหาหนักโดยในมาตรการแรกคือการประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ให้เผาเพื่อลดมลพิษหมอกควัน

0
57

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00น.นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอวังสะพุง ได้ออกตรวจปราบปรามการลักลอบเผาอ้อย,ใบอ้อย และเผาป่าหญ้า เพื่อลดมลพิษหมอกควันต่างๆ ซึ่งอำเภอได้มีมาตรการในการแก้ไขจากเบาไปหาหนักโดยในมาตรการแรกคือการประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ให้เผาเพื่อลดมลพิษหมอกควันที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และมาตรการที่หนักขึ้นคือการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลเผาและเจ้าของไร่ ซึ่งวันนี้ได้ออกปราบปรามตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
ผลการปฎิบัติพบพื้นที่เผาไร่อ้อย 1 จุดคือพื้นที่บ้านวังไห ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดพบแต่อุปกรณ์ดับไฟ จึงได้ใช้อุปกรณ์ดับไฟดับไฟจนดับหมด และจะได้สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและคนเผาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอำเภอวังสะพุง(พชอ.) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2562 ไว้ 2 เรื่องคือ 1)การลดอุบัติเหตุทางถนน 2)การแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาอ้อย ซึ่งได้ร่วมกันทุกภาคส่วนในแนวประชารัฐ วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว