นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วย นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอนุชา อินทรเทศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม นายพูนทรัพย์ แก้วทอง กำนันตำบลคลองคะเชนทร์ สมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิจิตร ที่ 1

0
65

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14.00 น
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วย นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอนุชา อินทรเทศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม นายพูนทรัพย์ แก้วทอง กำนันตำบลคลองคะเชนทร์ สมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิจิตร ที่ 1 และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ตำบลคลองคะเชนทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้านการอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถในบริเวณงานทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดพิจิตร และทรงเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองพิจิตร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร และลงพื้นที่ในการวางแผนการดำเนินการ ณ บริเวณโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร