นครนายก เทคนิคนครนายก จับมือ 40 สถานประกอบการ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใน 11 วิชาชีพ

0
63

นครนายก เทคนิคนครนายก จับมือ 40 สถานประกอบการ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใน 11 วิชาชีพ
พร้อมเชิดชูเกียรติ 17 สถานประกอบการ ที่สนับสนุนการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ โดยมี สถานประกอบการเข้าร่วมลงนาม 40 แห่ง ใน 11 แผนกวิชา และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 17 แห่ง โดยมี นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการขยาย และยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีให้มีคุณภาพ เพิ่มปริมาณผู้เรียน และขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิต และพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สร้างความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพในอนาคต
นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า สถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือ จำนวน 40 แห่ง ใน 11 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาเทคโนโลยีการจัดการสำนักงาน บริษัท ซันฟีด จำกัด บริษัท ยามาโตะ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท เพื่อนเพชร จำกัด บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด ส่วนงานจราจร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนนราสิริ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สวนปิยะวัฒน์พันธุ์ไม้ กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และกรมกิจการชายแดนทหาร กองบังคับการกองทัพไทย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก แผนกวิชาศิลปกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวดี ดีไซน์ แผนกวิชาการตลาด บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้าน S.Sale com แผนกวิชาการบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฬาการบัญชี 2018 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภรณ์รัญญา ธุรกิจ แผนกวิชาการโรงแรม อิงธารรีสอร์ท บริษัท เดอะแรบบิท รีสอร์ท จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลมาศรัตน์ กรุ๊ป และบริษัท พี เอส 2017 กรุ๊ป จำกัด แผนกวิชาช่างยนต์ บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด บริษัท มิตรยนต์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็นเอสเค แอนด์ พับเรือ จำกัด และบริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง บริษัท วาย-เทค จำกัด และร้านเอสแอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปลิโฟม สุวรรณภูมิ จำกัด และบริษัท เบฟ ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง บริษัท กอบชัย (นครนายก) จำกัด
ทั้งนี้ สถานประกอบการเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ 17 แห่ง ได้แก่ บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟสโต้ จำกัด บริษัท เบฟ ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด บริษัท มิตรยนต์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท วาย-เทค จำกัด ร้านเบสแอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย บริษัท ปริทัศน์ อุทยานนางรอง จำกัด บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ของแผนกวิชาเทคโนโลยีการจัดการสำนักงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวดี ดีไซน์ ร้าน S.Sale com บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ของแผนกวิชาการตลาด ร้าน @ Computer ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฬาการบัญชี 2018 โรงแรมภูสักธารรีสอร์ท บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาโลตัสนครนายก และบริษัท ไอเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก