สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี

0
39

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี

ในโอกาสที่จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง มีการมอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข และ แมว
สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จัดเป็นพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นเพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ จึงกำหนดจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก