ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมหรือ ไอซีที4.0 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการพร้อมมอบเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ

0
60

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมหรือ ไอซีที4.0 เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการพร้อมมอบเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ


วันนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม หรือ ไอซีที 4.0 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกลไกของศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม( ICT 4.0) ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ประเทสไทยก้าวข้ามจากผู้ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ผู้ที่มีรายได้สูง ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็น 1 .ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SME สู่ยุค 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
สำหรับศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมในภาคใต้มีให้บริการจำนวน 2 แห่ง คือที่สุราษฎร์ธานีและสงขลา การให้บริการที่ผ่านมาในปี 2561 มีผู้ประกอบการ SME เข้ามาใช้บริการทั้งสิน 3 พันราย สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ทั้งสิ้น 1300 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประมาณ 2500ล้านบาท และปัจจุบัน สูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานี ให้บริการแล้วจำนวน 524 ราย เกิดผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 24 ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 7 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังได้มอบเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวน 5 รายวงเงินเกือบ 3 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถที่จะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่นำมาให้ชม และการวิจัยในนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำฝากระโปรงรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม มีความเบาและคงทน และในอนาคตจะผลิตออกมาเพื่อรองรับรถไฟฟ้าในอนาคตต่อไป