นายอำเภอเมืองพิษณุโลก “ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านราษฎรยามเย็น”

0
70

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก “ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านราษฎรยามเย็น”
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาด จว.พิษณุโลก ,หัวหน้าส่วนราชการ, , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ตกเกณฑ์ ข้อมูล จปฐ. จำนวน 4 ราย
1. นางถนอม สุนันทา บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 4 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก ผู้ยากไร้
2. นางอรุณศักดิ์ โพธิ์ปาน บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 3 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก
3. นางบังอร กลิ่นเกษม บ้านเลขที่ 44 หมู่ 1 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก
4. นายตุ่ย ปิ่นทอง บ้านเลขที่ 69 หมู่ 6 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก ปรีชา นุนจัรส รายงาน ข่าว