นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำประชาชนจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน

0
562

นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำประชาชนจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน
.
นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและหน่วยงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมสาธิตการบริหารจัดการขยะ จัดทำถังขยะอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ พร้อมติดตามประเมินผล ขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาทำปุ๋ยอัดเม็ด แก๊สชีวภาพ อาหารสัตว์
.
นายสืบ อินสืบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า กล่าวว่า ขยะมูลฝอยและขยะเปียกเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะผู้อาศัยติดอยู่ติดกับบ่อขยะ จึงร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งรวบรวมขยะส่งกำจัดอย่างถูกต้อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในพื้นที่ มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน เน้นลดขยะจากต้นทาง ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี
.
นายโกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน