คณะสงฆ์ราชบุรี จัดโครงการหมู่บ้าน รักษาศิล 5. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อความสมานฉันท์และปรองดองในชุมชน ที่วัดขนอน

0
173

คณะสงฆ์ราชบุรี จัดโครงการหมู่บ้าน รักษาศิล 5. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อความสมานฉันท์และปรองดองในชุมชน ที่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วย พระพรหมเสนาบดี ประธานโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศิล 5 และคณะสงฆ์ จากส่วนกลาง พร้อมด้วยพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ ร่วมกันเปิดโครงการ หมู่บ้าน รักษาศิล 5 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีมีพระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี มีกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามีส่วนในการดำเนินการของกิจกรรมด้วยการ สวดมนต์เภาวนารักษาศิลสมาธิและปฎิบัติธรรม ตามโครง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในทางหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ให้รู้จัดการดำรงชีวิตด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้ว ยการทำความดีหลีกเลี่ย งการทำชั่วโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนทั่วประเทศถือศิล 5 ในการครองตนให้เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี