สบทช.8 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Ocean Day ภายใต้ธีมงานว่า “ Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม”ประจำปี 2562 รณรงค์ลดปริมาณขยะในทะเล เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทะเลไทยผ่านเครือข่าย

0
172

สบทช.8 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Ocean Day ภายใต้ธีมงานว่า “ Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม”ประจำปี 2562 รณรงค์ลดปริมาณขยะในทะเล เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทะเลไทยผ่านเครือข่าย

ที่ศูนย์ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีฝั่งอันดามัน ต.เกาะปะนหยี อ.เมือง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.พังงา พร้อมด้วยนายประถม รัศมี ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายอนุรักษ์ นักเรียน กว่า 1,000 คน ร่วมจัดกิจกรรมวันทะเลโลก “World Ocean Day ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีพของมนุษย์ กระตุ้นจิตสำนึก หวงแหน ใส่ใจดูแล และร่วมขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ธีมงาน “Gender and the Ocean” ทะเลเท่าเทียม การแสดงของนักเรียน การแสดงจากศิลปินโกไข่และน้องเก๋ไก๋ สารคดี “ทะเลดี ชีวีมีสุข” การมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มอบพันธุ์ไม้ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำ แก่ภาคส่วนต่างๆ การแสดงสื่อความหมาย ให้ทุกคนหันมาใส่ใจและรักทะเล

นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวว่า สำหรับปีนี้วันทะเลโลก World Ocean Day 2019 ธีมงานว่า Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกเพศ ทุกวัย เน้นพลังหญิงและชาย กระตุ้นจิตสำนึกเพื่อรักษา ท้องทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในทะเลไม่ให้เกิดผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยผ่านเครือข่าย มีการแสดงสื่อความหมายของนักเรียน นิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง