เทศบาล ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ออกรับซื้อขยะแลกน้ำปลา เป็นโครงการ ประชาชนสุขภาพดีทั่วหน้า

0
148

เทศบาล ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ออกรับซื้อขยะแลกน้ำปลา เป็นโครงการ ประชาชนสุขภาพดีทั่วหน้า วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางดลฤดี ติยะโสภณจิต นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ออกรับซื้อขยะแลกน้ำปลา (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) และออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อเป็นการดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชาชนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจาก โรคร้ายต่างๆ ซึ่งทางนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว และคณะ จะทำงานเชิงรุกแบบนี้ในชุมชนต่างและวันนี้เริ่มต้นจากบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลับ