อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ร่วมใจหยุดไข้เลือดออก!!!(ASEAN Dengue Day) ปี 2562 “หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่ตัวเรา (End Denque//Starts With Me) รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก! ระบาดหนักในพื้นที่ !!ฯ

0
181

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-ร่วมใจหยุดไข้เลือดออก!!!(ASEAN Dengue Day) ปี 2562 “หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่ตัวเรา (End Denque//Starts With Me) รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก! ระบาดหนักในพื้นที่ !!ฯ

ตามแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(พชอ)ได้บูรณาการ การประชุม ประจำเดือน ของ อสม.ตำบลโนนรัง ขึ้นเพื่อสนองนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยบูรณาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน การป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ ณ หอประชุมอเนกประสงค ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ งบบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรังหมวด สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค(ppb) ปี 2562
ในวันศุกร์ที่(14 มิถุนายน 2562) ขึ้น 12 ค่ำเดือน 7 เมื่อเวลา 09.00 น.นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก# โดยมีนางกุสุมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนรัง พร้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บรรยาย อสม.ตำบลโนนรัง จำนวน 113 คน ได้บูรณาการการประชุมอสม.พร้อมต้อนรับท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดในครั้งนี้
ได้กล่าวรายงานชี้แจงดังต่อไปนี้ มีรายงาน ผู้ป่วยไข้เลือดออก ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ เปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด จากรายงาน 506 จำนวนผู้ป่วย 563 ราย อัตราป่วย 43.02 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยปี 2562 มากกว่าค่ามาตรฐาน 5 ปีประมาณ 3 เท่า อัตราป่วยเป็นลำดับที่ 34 ของประเทศ ลำดับที่ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลำดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7 พบผู้ป่วย 19 อำเภอ 84 ตำบล 138 หมู่บ้าน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 ตอนแรก ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ

1. อำเภอหนองพอก อัตราป่วย 59.38 จำนวนผู้ป่วย 39 ราย
2. อำเภอ เมืองสรวง อัตราป่วย 38.80 จำนวน ผู้ป่วย 9 ราย
3. อำเภอธวัชบุรี อัตราป่วย 33.64 จำนวน ผู้ป่วย 23 ราย
4. อำเภอโพนทอง อัตราป่วย 28 จำนวน ผู้ป่วย 31 ราย
5. อำเภอเสลภูมิ 24.69 จำนวน ผู้ป่วย 30 ราย

ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในฤดูฝนนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ขอให้ทุกพื้นที่เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมโดย
การทำความสะอาดทุกบ้าน ทุกพื้นที่ทุกสัปดาห ์ในชุมชน และสถานที่สำคัญเช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กสถานที่ราชการ พร้อมสื่อสารประชาชน ให้ใช้มาตรการ” 3 เก็บ”และทำ 5 ส.ภายในบ้านอย่างแข็ง ขันต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการ 3 เก็บป้องกันโรคไข้เลือดออก มีดังนี้
1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบ ต้านทานต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลาหางนกยูง กินลูกน้ำ เพื่อป้องกันยุงลายไม่วางไข่

ด้านการสื่อสารเรื่องโรคไข้เลือดออก
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออก
– เด็ก ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่นๆ หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
– ผู้ใหญ่ ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
แนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ห้ามใช้ยาลดไข้ประเภทต้านการอักเสบ(NSAID อ่านว่า เอ็น-เสด)ทั้งฉีดและรับประทาน และแนะผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ไม่แนะนำให้เปลี่ยนคลินิกรักษาหรือซื้อยารับประทานเองเรื่อย ๆ เพราะจะทำให้ล่าช้าในการรักษาและเข้าสู่ระบบช้า ทำให้เสียชีวิตได้
ผู้ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต/ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคเลือด ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังมีประจำเดือนและติดสุรา ผู้ป่วยผู้ใหญ่บางรายถูกวินิจฉัยในครั้งแรกเลือดออกในกระเพาะ หรือทางเดินอาหารและไข้ไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 50 มีประวัติไปซื้อยารับประทานเองหรือไปฉีดยาลดไข้จากคลินิก แม้จะมีไข้สูงมามากกว่า 2 วัน โดยไม่ได้รับการตรวจสัญญาณชีพและไม่ได้รับคำแนะนำให้ไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล

่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจเข้าถึง พึ่งได้
//////////////////////
ภาพ»ข่าว»ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจําจังหวัดร้อยเอ็ดอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด