นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT) ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปี 2562

0
57

29 มิถุนายน 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT) ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีชุมชน เข้าร่วม มากกว่า 30 ชุมชนจาก 5 จังหว้ด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล อันจะเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสถึงภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ ของเขตการท่องเที่ยวอันดามัน อันจะเป็นอีก หนึ่งตัวช่วย ที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป