จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอุปสมบทอยู่จำพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
62

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอุปสมบทอยู่จำพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอุปสมบทอยู่จำพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
เมื่อวันที่11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ตามโครงการอุปสมบทอยู่จำพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ณ มณฑลพิธีวัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ คณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา และเพื่อเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน
โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 96 วัน มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้สมัครเข้าอุปสมบท จำนวน 80 คน
//////////
ศรีไพร….ขอกราบขอบพระคุณเครดิตข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด