จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคบ. และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562

0
44

จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคบ. และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562

วันนี้ (12 กรกฎาคม 21562) เวลา 14.00 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเนื่องจากในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสสาขาระยอง และร้านขายชุดสังฆทาน บริเวณศูนย์การค้าสตาร์พลาซ่า อ.เมือง จ.ระยอง เนื่องจากผู้บริโภคมักจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ได้กำหนดให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยต้องระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้นระบุว่า เร็วที่สุด วันเดือนปีที่บรรจุ ราคารวมชุด จัดบรรจุ ที่ระบุหน่วยเป็นบาท กรณีชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย
อย่างไรก็ตาม สคบ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้ง 3 แห่ง ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างไร ทั้งนี้ หากผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากสินค้านั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ บนฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่มีการนำอาหารมาบรรจุใส่ไม่มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการ จำนวน 11 ตัวอย่าง ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และตรวจสอบการแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทาน ค่าภาชนะบรรจุ รวมถึงขนาดตัวอักษรและตัวเลข ต้องมีขนาด 16 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า พบว่าการแสดงตัวอักษรเล็กเกินไป และไม่แสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุใน ชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ จำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือ สายด่วน สคบ. 1166