อบจ.ระยอง เปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง

0
101

อบจ.ระยอง เปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร หมู่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง และได้บรรยายพิเศษความเป็นมาของศูนย์กำจัดขยะฯ และกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร พร้อมได้กล่าวขอบคุณผู้นำองค์กรฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะฯ ให้ดีและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดระยองของเรา มีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายธนพล ศิริผล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายสุริยะ ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองมี 6 โครงการ ประกอบด้วย
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
– เพื่อให้สามารถรองรับขยะที่เหลือจากการคัดแยกโดยการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างสุขาภิบาลเพิ่มเติม จำนวน 1 บ่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ไร่ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ตันต่อวัน ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองโดยมีการออกแบบหลุมฝังกลบให้ไปให้เป็นไปตามหลักวิศวกรสุขาภิบาล มีระบบรวบรวมน้ำเสียไปบำบัดตามหลักวิชาการให้สามารถรองรับขยะที่ถูกนำมาฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.0 เมกะวัตต์
– เพื่อก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ ซึ่งขยะอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกจะถูกส่งมาผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กากตะกอนที่สามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุปรับปรุงดิน คืนสู่ชุมชนต่อไป

3.โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพ ที่ 6
– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกลุ่มจังหวัดเขตบริการสุขภาพที่ 6 จำนวน (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) ให้สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ในการจัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.)โครงการจัดซื้อที่ดิน ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
– เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 23 ไร่

5.)โครงการจัดซื้อที่ดิน ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
– เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 25 ไร่

6.)โครงการจัดซื้อที่ดิน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
– เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 50 ไร่

ทั้งนี้ก็เพื่อจัดหาที่ดินสำหรับรองรับการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพื่อขยายพื้นที่สำหรับการเตรียมความพร้อม ในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ให้สามารถรองรับการดำเนินงานกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดการขยะในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายมนตรีฯ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง
ได้บรรยายพิเศษให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการพัฒนาในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะมีผลต่อการพัฒนาของจ.ระยอง และโครงการศูนย์กำจัดขยะฯจ.ระยอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวและรับทราบในบทบาทที่จะติดตาม ปรับตัว สร้างงาน สร้างธุรกิจ สร้างอาชีพ จากการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก และเข้าใจถึงกระบวนงานถึงศูนย์กำจัดขยะฯ จ.ระยอง ในการประชาคมในครั้งนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประชาชน และจังหวัดระยอง และต่อไปศูนย์กำจัดขยะฯ ของ จ.ระยอง จะเป็นศูนย์กำจัดขยะฯ ต้นแบบของระบบกำจัดขยะของประเทศไทยต่อไป

ภายในงานมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง/ พลังงานจังหวัดระยอง/ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง /ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้นำชุมชน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน/และประชาชนในพื้นที่4ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์กำจัดขยะฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน