จ.ร้อยเอ็ด-เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ!! ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการเด่น สาขายาเสพติด เรื่อง “การบำบัดผู้ติดสุรา ด้วยโปรแกรมสติบำบัด”

0
55

จ.ร้อยเอ็ด-เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ!! ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการเด่น สาขายาเสพติด เรื่อง “การบำบัดผู้ติดสุรา ด้วยโปรแกรมสติบำบัด”

🌼เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ โดยนายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยทีมนักสติบำบัด ประกอบด้วย นายวิบูลย์ ทนงยิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง หัวหน้าทีมและคณะ รวม ๗ คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเด่น บนเวทีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan Sharing) ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่า เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการเด่น สาขายาเสพติด เรื่อง “การบำบัดผู้ติดสุรา ด้วยโปรแกรมสติบำบัด” และได้รับมอบโล่รางวัล “การนำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น สาขายาเสพติด” จาก นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

🌼นายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ กล่าวว่า ผลงานความสำเร็จระดับประเทศในครั้งนี้ เกิดจากผลงานของการขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอเสลภูมิ ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ โดยการนำของนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ สู่การขับเคลื่อนปีนี้ปีที่ ๓ (๒๕๖๒) โดยการนำของนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ อดีตสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิและทีมนักรณรงค์งดเหล้าอำเภอเสลภูมิ ด้วยการชักชวนชาวเสลภูมิ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการบำบัดผู้ติดสุราด้วยโปรแกรมสติบำบัด โดยทีมนักสติบำบัด มีนายวิบูลย์ ทนงยิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง เป็นหัวหน้าทีม ดำเนินการบำบัดผู้ติดสุรา จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๓๐ คน จนส่งผลให้อำเภอเสลภูมิ มีผลงานเข้านำเสนอบนเวทีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan Sharing)ในครั้งนี้ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

🌼ผู้แทนเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ ที่นำเสนอผลงานในครั้งนี้ คือ นายพรจิตติ เผ่าภูธร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสลภูมิ และนางสาวสุวิมล สอนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.

(ข้อมูล : Santi Toranee นายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ)
///////////////////////////////
ภาพข่าวให้เครดิตขอขอบคุณ
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรมผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานข่าว