กิจกรรมจิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดย นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

0
82

กิจกรรมจิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดย นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายทวีวัฒน์ รื่นรวย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายแทน โมรารายรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายชนะ พรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายทรงวุฒิ เรือนไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามลอยพ่อหลวงรัชการที่ 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและสิ่งตอบแทน ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. โดยการทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณภายนอกวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นการรักษาความสะอาดค เพื่อทัศนียภาพสวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง ปราศจากขยะ และกิ่งไม้ที่ขวางทาง