จ.ร้อยเอ็ด-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่นักศึกษา พร้อมเชิญชวนนมัสการพระธาตุสีแก้ว!!!

0
52

จ.ร้อยเอ็ด-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่นักศึกษา พร้อมเชิญชวนนมัสการพระธาตุสีแก้ว!!!

เมื่อวันที่(13 กรกฏาคม 2562) พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดศรีรัตน์(วัดป่าสีแก้ว) ธรรมยุต เป็นประธานคณะสงฆ์ นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ร่วมฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัย ตามหลักวิชาการที่พระเถระสายกรรมฐานได้สืบทอดการปฏิบัติมาแต่ครั้งพุทธกาล เพื่อให้สอดกับปรัชญามหาวิทยาลัย คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ บริเวณวัดศรีรัตน์ (วัดป่าสีแก้ว) ตำบลสิแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดศรีรัตน์(วัดป่าสีแก้ว) ธรรมยุต กล่าวแสดงสัมโมทนียกถาว่า วิปัสสนากรรมฐาน คือการอบรมพัฒนาจิตของมนุษย์ เพื่อให้ลดละกิเลส(โมหะ โลภะ โทสะ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยวัดผลได้เป็นรูปธรรม ผู้ใดได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาจนบรรลุสู่อารมณ์พระนิพพานแล้ว ผู้นั้นจะเกิดการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา และความสุขต่อตนเองก่อน แล้วค่อยๆ ขยายพัฒนาสู่บริบทของสังคมในระดับกว้างออกไป โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ในด้านการวิปัสสนากรรมฐาน อย่างลึกซึ้งมากอยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน นักศึกษาต้องใช้เวลา และหมั่นฝึกฝนตนเอง พิจารณาตนเอง เข้าใจตนเอง อยู่มิได้ขาดถึงจะมีความเข้าใจ และมีความชำนาญ และการฝึกปฏิบัติกรรมฐาน มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์เรา มาต้องแต่ครั้งพระพุทธองค์ เช่น ช่วยบรรเทา และบำบัดโรคทางใจต่างๆโรคนอนไม่หลับ โรคโกรธง่าย โรคขี้บ่น โรคฟุ้งซ่านเหม่อลอย โรคสมาธิสั้น และโรคทางใจอื่นๆ ช่วยพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ตนเอง อาชีพ และครอบครัว ช่วยให้จิตมีสมาธิดี และมีความจำดี พัฒนาการศึกษาเล่าเรียน สติปัญญาเฉียบแหลม พัฒนาความคิดเชิงบวก ดี และ กระทำสิ่งที่ถูกต้องได้ เป็นต้น
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน การเดินจงกรมกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน จากพระวิทยากร มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด การฝึกธุดงควัตร ขัดเกลากิเลส เพิ่มความเพียร จากวัดศรีรัตน์(วัดป่าสีแก้ว) ไปยังวัดบ้านเมืองสีแก้ว ร่วมนมัสการพระธาตุศรีแก้ว พระธาตุเก่าแก่คู่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานคู่กับตำนานพระอุรังคธาตุ จังหวัดนครพนม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองรอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมากราบสักการะอยู่มิได้ขาด และกราบนมัสการพระครูสิริรัตนาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านเมืองสีแก้ว อายุกว่า 94 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
///////////
ศรีไพร ทูลธรรม :;ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว
เมืองร้อยเอ็ด ขอบพระคุณ
อนุโมทนาเครดิตข่าว/ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด