การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

0
242

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

– วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยฝ่ายนิติบัญญัตินำโดย นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิยมสมาน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 , นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ส่วนฝ่ายบริหารนำโดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองอบจ.ระยอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ข้าราชการ อบจ.ระยอง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 11 อบจ.ระยอง

– โดยระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระอยู่ 7 วาระด้วยกันอาทิ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยนาย ปิยะ ปิตุเตชะ เป็นผู้เสนอต่อสภาฯ . ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งไว้บนเขตทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนน รย.ถ.๑๐๐๕๐ สายปลวกแดง – โรงน้ำตาล จังหวัดระยอง โดยนาย ปิยะ ปิตุเตชะ เป็นผู้เสนอต่อสภาฯ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต่างมี มติเห็นชอบ ต่อการขออนุมัติในครั้งนี้

ปัญญาวัชร ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน