อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของใช้ในการดำรงชีพ พร้อมให้การช่วยเหลือวางแผนการรักษาอาการป่วยต่างๆ ในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอเมืองพิจิตร

0
188

อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของใช้ในการดำรงชีพ พร้อมให้การช่วยเหลือวางแผนการรักษาอาการป่วยต่างๆ ในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอเมืองพิจิตร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” บูรณาการทุกหน่วยงานในจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งวางแผนการรักษาอาการป่วยให้กับบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลย่านยาว, ตำบลไผ่ขวาง , ตำบลปากทาง, ตำบลท่าพั่อ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร /เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ,สำนักงาน พมจ. อำเภอเมืองพิจิตร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของใช้จำเป็น ต่อการดำรงชีพ พร้อมให้การช่วยเหลือวางแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 16 ราย ในพื้นที่ตำบลปากทาง ตำบลไผ่ขวาง ตำบลย่านยาว และตำบลท่าฬ่อ ณบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปากทาง ตำบลไผ่ขวาง ตำบลย่านยาว และตำบลท่าพั่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร ที่มีความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ มีความปลื้มใจใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำให้เกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน