อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5

0
381
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา และพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น และได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามจากพื้นฐานของคุณธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจตนเองตามหลักธรรมและรู้จักนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้อาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน “บวร”ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ในการขับเคลื่อนเสริมสร้างให้ความรู้ที่ถูกต้อง จากสภาพการณ์ดังกล่าว บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญร่วมกันพัฒนาให้เด็กและเยาวชนร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาจิตใจ พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ขึ้นจำนวน 5 รุ่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 5 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) โรงเรียนศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านพันเสา และโรงเรียนบ้านตะแบกงาม.ปรีชา นุตจรัส รายงาน