จ.จันทบุรี จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมจังหวัดจันทบุรีนำนักเรียนเข้าอบรม เรียนรู้ สถานที่จริงในเรือนจำจังหวัด เน้นการป้องกัน ปัญหายาเสพติด

0
210
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.จันทบุรี จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมจังหวัดจันทบุรีนำนักเรียนเข้าอบรม เรียนรู้ สถานที่จริงในเรือนจำจังหวัด เน้นการป้องกัน ปัญหายาเสพติด

วันนี้ ( 16 ส.ค.62 ) ที่แดน 3 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และเยาวชนที่สนใจจากสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งครั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นรุ่นที่ 9 ของโครงการที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายจัดอบรมรวม 10 รุ่น 10 อำเภอ ซึ่งการจัดการอบรมดังกล่าวนอกจาก จะให้ความรู้ด้านกฎหมาย การป้องกันและห่างไกลอบายมุข และยาเสพติด รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษา ดูงานภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จริงของการควบคุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติด และคดีอื่นๆ ที่ปัจจุบันมีความแออัด เพื่อให้เยาวชนดังกล่าว ได้มีตระหนักพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งขยายผลความรู้ไปสู่เพื่อน ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างโอกาส สนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้บุคคลเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด เน้นการป้องกันปัญหายาเสพติดมากกว่าการปราบปราม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก