จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี

0
155
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี

วันที่ (11 ก.ย.62) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ที่ห้องธารแก้ว สวนริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อพัฒนาทักษะบุลคากรฝ่ายปกครองให้สามารถสื่อสารภาษามลายูกลางได้ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการขับเคฃื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศนราธิวาส ซึ่งมีปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การทำงานในหน้าที่ราชการในปัจจุบัน พบว่าการให้บริการต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การบริการด้านงานทะเบียน การบริหารจัดการด้านสังคมและความมั่นคง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะภาษาเพื่อการบริการ โดยเฉพาะภาษามลายูกลาง เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดพื้นที่ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร/แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และผู้สนใจลงทุนชาวต่างชาติ ประกอบกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้มที่จะเกิดการจั้งถิ่นฐานหรือสร้างชุมชนชาวต่างด้าวมากขึ้น

ทั้งนี้ จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องสามารถติดต่อสื่อวารกับชาวต่างประเทศที่มาขอรับบริการได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรแฃะพื้นที่ รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำหรับการจัดโครงการฯ ทางที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจากนายฮูเซ็น ซาวัล ผู้ชำนาญการด้านใช้ภาษามลายูกลาง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบบรรยายในหลักสูตรการใช้ภาษามลายูกลางในชีวิตประจำวัน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส