ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ประชุมวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดน่าน

0
43

ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ประชุมวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดน่าน
นายนิวัติ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร War room จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอทั้ง 15 อำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 200 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง โดยทดสอบและประเมินขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ การเผชิญกับสถานการณ์การเกิดโรค
การประชุมเตรียมการครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พบที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่เมืองตุ้มลาน แขวงสาละวัน จุดเกิดโรคอยู่ใกล้ชายแดนประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งยังพบการเกิดโรคเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดปงกาม ราชอาณาจักรกัมพูชา จุดเกิดโรคใกล้จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย และพบอีกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่เมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐสหภาพพม่า ติดกับจังหวัดเชียงราย
ซึ่งสถานการณ์ของโรคในประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรภายในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคน และอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกร ซึ่งไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่มีความรุนแรง หากมีการระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศเป็นอย่างมาก