สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดหนองคาย

0
171

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดหนองคาย
วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประธานได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดหนองคาย และแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากนั้น ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะทำงาน พร้อมกับเสนอแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือโรค ASF เป็นโรคระบาดในสุกรที่รุนแรง เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษา สุกรที่ติดเชื้อตายทุกตัวและเชื้อโรคนี้ตายยาก แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ต่อต่อสู่คน ซึ่งขณะนี้ตามประกาศของ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE พบว่ามีการระบาดอยู่ที่ประเทศจีน เวียตนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งโรคดังกล่าวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่านับหลายร้อยล้านบาท จึงจำเป็นต้องช่วยกันป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดหนองคายจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร