จ.พิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับคุณรุจิราภรณ์ ปันปาง คุณมล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลชนะเลิศระดับ 1 สาขาบริการภาครัฐ

0
234

จ.พิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับคุณรุจิราภรณ์ ปันปาง คุณมล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลชนะเลิศระดับ 1 สาขาบริการภาครัฐ ผลงานที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเข้าประกวด ชื่อการชะล้างการพังทลายของดินด้วยการทำนาขั้นบันไดบ้านนำ้จวง(ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินาขั้นบันไดบ้านนำ้จวง ต. บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ. พิษณุโลก) รับรางวัลในวันที่ 13 กย 62 ทางคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสสทน.พล ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเหมาะคุณมลเป็นข้าราชการของพระราชาของแผ่นดินไทย และคุณมลคุณรุจิราภรณ์ ปันปางคนนี้แหละค่ะที่มาชักชวน สสทน.พล มาทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวนาขั้นบันไดบ้านนำ้จวง ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2559 เราเป็นจิตอาสา ในนามการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ธรรมชาติ นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบ้านนำ้จวงก็เกิดขึ้น แหละเป็นการท่องเที่ยวในขุมชนโดยชุมชนบ้านนำ้จวงอย่างยั่งยืน เพื่อกระจายรายได้สู่พี่น้องชาวบ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศและเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียง ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว