กิจกรรมประชาสัมพันธ์….โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

0
430
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

กิจกรรมประชาสัมพันธ์….โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2
วันนี้ ( 4 ตุลาคม 2562 ) นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนกระทรวงพลังงานเปิดโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจ้นท์ลอดจ์ลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์, เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและครู ในสายสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ 20 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม 10 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุบลราชธานี ยโสธร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และ จังหวัดยุทธศาสตร์ใหม่ 10 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระยอง และสงขลา
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ จะมีความรู้ความเข้าใจและเกิดกระบวนการส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ดานพลังงานทางเลือก มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกต่อไป
พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / รายงาน