จ.พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดพิษณุโลก ปรับแผนการบริหารน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและหาพื้นที่เก็บกักน้ำรองรับในช่วงน้ำหลาก

0
229
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดพิษณุโลก ปรับแผนการบริหารน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและหาพื้นที่เก็บกักน้ำรองรับในช่วงน้ำหลาก
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าววันนี้ 20 ต.ค.2572 ภายหลังจากร่วมประชุมกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากข้อมูลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการ นำเสนอ พบว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโมดุลดำเนินอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้ง 7 อำเภอ ที่ได้รับกระทบ
สิ่งที่เป็นกังวลและเป็นห่วง คือสถานการณ์กักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และเตรียมการรับมืออุทกภัยครั้งต่อไป
โดยให้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวังกระทบความรู้สึกของประชาชน สร้างการรับรู้ ทั้งเรื่อง ของการอุป โภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ให้เร่งสำรวจและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในระยะสั้นและยาว การปรับปรุงเส้นทางให้น้ำไหลสะดวก ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาชนชนในการร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วย
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานถึงแผนการดำเนินการในปี 2553 โดยจะมีการดำเนินการสร้างฝายขนาดเล็ก กว่าพันฝาย โดยการรวมพลังของจิตอาสา ตลอดจนสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กรองรับรับน้ำต่อไป
รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ เรื่องมาตรการการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งต้องให้ความสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียแก่ประชาชน ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว